Ministry of Science and Technology of Viet Nam

Initiative for Startup Ecosystem in Vietnam

Đối tượng, hình thức, thời gian tham gia thực hiện nhiệm vụ

ĐỐI TƯỢNG CÓ THỂ THAM GIA ĐĂNG KÍ CHỦ TRÌ

- Trường đại học, viện nghiên cứu
- Các tổ chức có hoạt động đào tạo, huấn luyện cho cá nhân khởi nghiệp ĐMST, huấn luyện viên, cố vấn khởi nghiệp ĐMST, nhà đầu tư khởi nghiệp, cán bộ quản lý.
- Tổ chức cung cấp dịch vụ cho khởi nghiệp ĐMST.
- Tổ chức truyền thông cho khởi nghiệp ĐMST.
- Vườn ươm doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST.
- Tổ chức thúc đẩy kinh doanh.
 

HÌNH THỨC THAM GIA THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

Tổ chức có thể nộp đề xuất riêng lẻ hoặc nộp với tư cách của một liên danh gồm tối đa 03 đơn vị.
 

I) Điều kiện đối với Tổ chức nộp hồ sơ theo hình thức độc lập

1) Tổ chức đăng ký chủ trì phải là pháp nhân theo luật pháp của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, có tài khoản và con dấu.
2) Người đứng đầu tổ chức phải có ít nhất 01 năm kinh nghiệm hoạt động tư vấn đầu tư, tài chính và hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp.
3) Tổ chức có ít nhất 01 năm hoạt động, cung cấp dịch vụ cho ít nhất 10 nhóm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và đã đầu tư hoặc gọi vốn đầu tư được ít nhất 01 tỷ đồng cho các nhóm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.
4) Tổ chức có quy trình hỗ trợ khởi nghiệp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và thỏa thuận hợp tác với tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài về đầu tư, đào tạo, huấn luyện, tư vấn cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.
 

II) Điều kiện đối với Tổ chức nộp hồ sơ theo hình thức liên danh

Tổ chức đứng đầu liên danh là tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ, thay mặt liên danh ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ.
1) Tổ chức đăng ký chủ trì phải là pháp nhân theo luật pháp của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, có tài khoản và con dấu.
2) Người đứng đầu tổ chức đăng ký chủ trì phải có ít nhất 01 năm kinh nghiệm hoạt động tư vấn đầu tư, tài chính và hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp.
3) Tổ chức đăng ký chủ trì phải có ít nhất 01 năm hoạt động.
4) Tổ chức đăng ký chủ trì có quy trình hỗ trợ khởi nghiệp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và thỏa thuận hợp tác với tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài về đầu tư, đào tạo, huấn luyện, tư vấn cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.
5) Liên danh đã cung cấp dịch vụ cho ít nhất 10 nhóm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và đã đầu tư hoặc gọi vốn đầu tư được ít nhất 01 tỷ đồng cho các nhóm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.
6) Liên danh có thoả thuận hợp tác bằng văn bản giữa các bên, chứng minh được vai trò của các bên, phương án hợp tác và triển khai khả thi đối với dự án.
 

THỜI GIAN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

Thời gian thực hiện nhiệm vụ hằng năm, định kỳ tối đa là 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ.

Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo đến các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân về Danh mục nhiệm vụ và phương thức nộp hồ sơ đăng ký thực hiện các nhiệm vụ hằng năm, định kỳ thuộc Đề án 844 bắt đầu thực hiện từ năm 2019, thông tin chi tiết tại đây.
Ban Điều hành Đề án 844 phát hành Sổ tay hướng dẫn nộp hồ sơ đăng kí thực hiện nhiệm vụ hàng năm, định kỳ. Các cá nhân, tỏ chức, doanh nghiệp quan tâm mời xem tại đây.
 

OBJECTIVES OF NATIONAL PROGRAM 844 (ISEV)

Creating a favorable environment for the creation and growth of startups

Creating a favorable environment for the creation and growth of startups

Establishing and improving the legal framework for supporting startups

Establishing and improving the legal framework for supporting startups

Creation of National Startup Portal

Creation of National Startup Portal

Support 2000 startup projects with total value of 2000 billion VND

Support 2000 startup projects with total value of 2000 billion VND