Ministry of Science and Technology of Viet Nam

Initiative for Startup Ecosystem in Vietnam

Quy trình tuyển chọn

I) Đề xuất nhiệm vụ
Hằng năm hoặc định kỳ, đơn vị xây dựng đề xuất nhiệm vụ theo thông báo nộp đề xuất nhiệm vụ trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ.
1) Mục đích của việc xây dựng đề xuất nhiệm vụ: Làm căn cứ xây dựng Danh mục nhiệm vụ hằng năm, định kỳ triển khai Đề án 844 theo năm kế hoạch và tiến độ thực hiện
 

 
2) Thời gian nhận đề xuất: Theo quy định tại Thông tư số 01/2018/TT-BKHCN ngày 12 tháng 4 năm 2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định tổ chức quản lý Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025" (Sau đây gọi tắt là Thông tư số 01), nội dung cụ thể trong thông báo kêu gọi nộp đề xuất nhiệm vụ hằng năm, định kỳ.
3) Mẫu phiếu đề xuất nhiệm vụ: Mẫu C1.1-PĐX tại Phụ lục Thông tư số 01.
 

 
4) Các loại đề xuất nhiệm vụ xem xét đưa vào danh mục của năm tuyển chọn:
- Nhiệm vụ trong danh mục nhiệm vụ thuộc Đề án 844 đã công bố trước đây;
- Đề xuất được sửa đổi, bổ sung mục tiêu, nội dung, kết quả nhiệm vụ trong danh mục đã công bố trước đây;
- Đề xuất nhiệm vụ mở mới không trùng với nhiệm vụ trong danh mục đã công bố trước đây.
5) Yêu cầu về nội dung của đề xuất nhiệm vụ mở mới: Nhiệm vụ đề xuất mở mới cần bám sát chức năng, nhiệm vụ, thế mạnh về đội ngũ chuyên gia của đơn vị, nhu cầu thực tiễn của địa phương. Nội dung của đề xuất nhiệm vụ mở mới phải thuộc một trong những nhóm nhiệm vụ hằng năm, định kỳ quy định tại Thông tư 01.
6) Quy trình xử lý đề xuất nhiệm vụ: Sau khi kết thúc việc nhận đề xuất nhiệm vụ từ các đơn vị, đơn vị quản lý nhiệm vụ có trách nhiệm rà soát sự trùng lặp, tổng hợp đề xuất nhiệm vụ, trình Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định thành lập hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ theo nhóm nhiệm vụ.
*Lưu ý: Đơn vị không tham gia nộp Đề xuất nhiệm vụ vẫn có thể nộp hồ sơ đăng ký thực hiện nhiệm vụ của năm đó.

II) Nộp hồ sơ đăng ký thực hiện nhiệm vụ
 

 
1) Danh mục nhiệm vụ: Sau khi Danh mục nhiệm vụ hằng năm, định kỳ được phê duyệt, đơn vị quản lý nhiệm vụ sẽ công bố Danh mục nhiệm vụ trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ và Cổng Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia.
2) Thời hạn nhận hồ sơ: Theo quy định hiện hành tại Thông tư số 01, nội dung cụ thể trong thông báo.
3) Hồ sơ đăng ký thực hiện nhiệm vụ:
a) Thành phần hồ sơ:

 
b) Số lượng: 01 bộ hồ sơ bản in và 01 bản điện tử (dạng PDF, không đặt mật khẩu).
c) Hình thức trình bày:
Hồ sơ được trình bày và in trên khổ giấy A4, sử dụng phông chữ tiếng Việt của bộ mã ký tự Unicode theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6909:2001, cỡ chữ 14.
Toàn bộ hồ sơ được đóng gói, có niêm phong bằng dấu treo của đơn vị đăng ký chủ trì tại đường dán bìa hồ sơ và bên ngoài ghi rõ:
- Tên nhiệm vụ hằng năm, định kỳ đăng ký thực hiện (Chính xác theo tên
trong Danh mục nhiệm vụ đã được phê duyệt);
- Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký chủ trì, tên chủ nhiệm nhiệm vụ;
- Danh mục tài liệu có trong hồ sơ.
 
Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo đến các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân về Danh mục nhiệm vụ và phương thức nộp hồ sơ đăng ký thực hiện các nhiệm vụ hằng năm, định kỳ thuộc Đề án 844 bắt đầu thực hiện từ năm 2019, thông tin chi tiết tại đây.
Ban Điều hành Đề án 844 phát hành Sổ tay hướng dẫn nộp hồ sơ đăng kí thực hiện nhiệm vụ hàng năm, định kỳ. Các cá nhân, tỏ chức, doanh nghiệp quan tâm mời xem tại đây.

OBJECTIVES OF NATIONAL PROGRAM 844 (ISEV)

Creating a favorable environment for the creation and growth of startups

Creating a favorable environment for the creation and growth of startups

Establishing and improving the legal framework for supporting startups

Establishing and improving the legal framework for supporting startups

Creation of National Startup Portal

Creation of National Startup Portal

Support 2000 startup projects with total value of 2000 billion VND

Support 2000 startup projects with total value of 2000 billion VND