Ministry of Science and Technology of Viet Nam

Initiative for Startup Ecosystem in Vietnam

Tiêu chí lựa chọn đơn vị chủ trì thực hiện nhiệm vụ thuộc đề án 844

A. Điều kiện, tiêu chí đánh giá Thuyết minh nhiệm vụ


Thuyết minh nhiệm vụ sẽ được đánh giá bởi Hội đồng đánh giá thuyết minh.
 

I) Điều kiện đối với tổ chức đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vu

 

 1. Năng lực của người thực hiện chính; năng lực của đối tác, cộng tác viên tham gia thực hiện nhiệm vụ; nguồn kinh phí đối ứng, cơ sở vật chất - kỹ thuật đảm bảo thực hiện nhiệm vụ;
 2. Tính khách quan, toàn diện, cập nhật trong phân tích nhu cầu của đối tượng tác động; tính khả thi, thống nhất và phù hợp với thực tiễn thể hiện trong mục tiêu, nội dung, kết quả thực hiện nhiệm vụ;
 3. Tiêu chí, phương thức đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ; khối lượng sản phẩm và cách thức báo cáo tình hình triển khai nhiệm vụ; cách thức chuyển giao, công bố, khai thác sản phẩm, kết quả thực hiện nhiệm vụ;
 4. Mức độ liên kết, hợp tác, khai thác, sử dụng chuyên gia, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ở phạm vi quốc gia, quốc tế; cách thức liên kết, tính khả thi, rõ ràng trong hợp tác, phân công, phối hợp thực hiện đối với nhiệm vụ của liên danh;
 5. Mức độ ảnh hưởng lan tỏa của việc triển khai thực hiện nhiệm vụ đối với các chủ thể tham gia xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia.
 

II) Điều kiện, tiêu chí đánh giá Thuyết minh nhiệm vụ (chỉ xem xét nếu tổ chức đăng ký chủ trì đáp ứng tiêu chí quy định tại khoản 2, Mục II, Điều 1 Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ.)

 

 1. Năng lực của người thực hiện chính; năng lực của đối tác, cộng tác viên tham gia thực hiện nhiệm vụ; nguồn kinh phí đối ứng, cơ sở vật chất - kỹ thuật đảm bảo thực hiện nhiệm vụ;
 2. Tính khách quan, toàn diện, cập nhật trong phân tích nhu cầu của đối tượng tác động; tính khả thi, thống nhất và phù hợp với thực tiễn thể hiện trong mục tiêu, nội dung, kết quả thực hiện nhiệm vụ;
 3. Tiêu chí, phương thức đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ; khối lượng sản phẩm và cách thức báo cáo tình hình triển khai nhiệm vụ; cách thức chuyển giao, công bố, khai thác sản phẩm, kết quả thực hiện nhiệm vụ;
 4. Mức độ liên kết, hợp tác, khai thác, sử dụng chuyên gia, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ở phạm vi quốc gia, quốc tế; cách thức liên kết, tính khả thi, rõ ràng trong hợp tác, phân công, phối hợp thực hiện đối với nhiệm vụ của liên danh;
 5. Mức độ ảnh hưởng lan tỏa của việc triển khai thực hiện nhiệm vụ đối với các chủ thể tham gia xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia.
 

B. Điều kiện, tiêu chí đánh giá Dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ

 

 1. Sự phù hợp về khối lượng công việc và tổng dự toán kinh phí;
 2. Mức độ hợp lý trong phân bổ dự toán kinh phí cho các hoạt động;
 3. Mức độ hợp lý về nội dung, định mức hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước;
 4. Mức độ hợp lý trong phân bổ dự toán kinh phí trong liên danh (nếu có);
 5. Mức độ đáp ứng về nguồn kinh phí đối ứng, nguồn kinh phí huy động từ các nguồn ngoài ngân sách nhà nước.
 

Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo đến các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân về Danh mục nhiệm vụ và phương thức nộp hồ sơ đăng ký thực hiện các nhiệm vụ hằng năm, định kỳ thuộc Đề án 844 bắt đầu thực hiện từ năm 2019, thông tin chi tiết tại đây.
Ban Điều hành Đề án 844 phát hành Sổ tay hướng dẫn nộp hồ sơ đăng kí thực hiện nhiệm vụ hàng năm, định kỳ. Các cá nhân, tỏ chức, doanh nghiệp quan tâm mời xem tại đây.

OBJECTIVES OF NATIONAL PROGRAM 844 (ISEV)

Creating a favorable environment for the creation and growth of startups

Creating a favorable environment for the creation and growth of startups

Establishing and improving the legal framework for supporting startups

Establishing and improving the legal framework for supporting startups

Creation of National Startup Portal

Creation of National Startup Portal

Support 2000 startup projects with total value of 2000 billion VND

Support 2000 startup projects with total value of 2000 billion VND