Ministry of Science and Technology of Viet Nam

Initiative for Startup Ecosystem in Vietnam

Instruction Documents

Hướng dẫn các đơn vị tham gia vòng đánh giá thuyết minh và thẩm định kinh phí.

19/09/2018 4.941 views

Nhằm hỗ trợ quá trình hoàn thiện hồ sơ trong vòng đánh giá thuyết minh và thẩm định kinh phí, thuộc đề án "Hỗ trợ Hệ sinh thái Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo quốc gia" (Đề án 844) bắt đầu thực hiện từ năm 2019, Văn phòng Đề án 844 gửi tới các đơn vị tài liệu tham khảo và một số lưu ý, cụ thể như sau:
Detail

Đăng ký nhận tư vấn hoàn thiện hồ sơ đăng ký thực hiện nhiệm vụ thuộc Đề án 844 năm 2019

06/09/2018 5.278 views

Nhằm hỗ trợ các đơn vị trong quá trình hoàn thành hồ sơ đăng ký thực hiện nhiệm vụ hằng năm, định kỳ thuộc đề án "Hỗ trợ Hệ sinh thái Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo quốc gia" (Đề án 844) bắt đầu từ năm 2019, Văn phòng Đề án 844 tạo điều kiện cho các đơn vị đăng ký thời gian nhận tư vấn từ các đại diện của Ban điều hành Đề án 844
Detail
123

OBJECTIVES OF NATIONAL PROGRAM 844 (ISEV)

Creating a favorable environment for the creation and growth of startups

Creating a favorable environment for the creation and growth of startups

Establishing and improving the legal framework for supporting startups

Establishing and improving the legal framework for supporting startups

Creation of National Startup Portal

Creation of National Startup Portal

Support 2000 startup projects with total value of 2000 billion VND

Support 2000 startup projects with total value of 2000 billion VND