Ministry of Science and Technology of Viet Nam

Initiative for Startup Ecosystem in Vietnam

Instructions for applicants during the proposal assessment and financial evaluation panel (Vietnamese)

Nhằm hỗ trợ quá trình hoàn thiện hồ sơ trong vòng đánh giá thuyết minh và thẩm định kinh phí, thuộc đề án "Hỗ trợ Hệ sinh thái Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo quốc gia" (Đề án 844) bắt đầu thực hiện từ năm 2019, Văn phòng Đề án 844 gửi tới các đơn vị tài liệu tham khảo và một số lưu ý, cụ thể như sau:

I/. Tiêu chí lựa chọn

1.   Điều kiện, tiêu chí đánh giá Thuyết minh lựa chọn

Thuyết minh nhiệm vụ sẽ được đánh giá bởi Hội đồng đánh giá thuyết minh.
 

1.1.  Điều kiện đối với tổ chức đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ

a) Đáp ứng tiêu chí quy định tại khoản 2, Mục II, Điều 1 Quyết định số 844/QĐ- TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ;

b) Có khả năng huy động tài chính cho thực hiện nhiệm vụ;

c) Có khả năng liên kết với các tổ chức, cá nhân khác thực hiện nhiệm vụ.

Đối với tổ chức chủ trì là doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được ưutiên hỗ trợ từ Đề án khi có chứng nhận tham gia vòng chung kết hoặc được nhận giải thưởng từ các cuộc thi cấp quốc gia, quốc tế về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo mà không cần thực hiện thủ tục đánh giá của hội đồng.
 

1.2.   Điều kiện, tiêu chí đánh giá Thuyết minh nhiệm vụ (chỉ xem xét nếu tổ chức đăng ký chủ trì đáp ứng tiêu chí quy định tại khoản 2, Mục II, Điều 1 Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ).

a) Năng lực của người thực hiện chính; năng lực của đối tác, cộng tác viên tham gia thực hiện nhiệm vụ; nguồn kinh phí đối ứng, cơ sở vật chất - kỹ thuật đảm bảo thực hiện nhiệm vụ;

b) Tính khách quan, toàn diện, cập nhật trong phân tích nhu cầu của đối tượngtác động; tính khả thi, thống nhất và phù hợp với thực tiễn thể hiện trong mục tiêu, nội dung, kết quả thực hiện nhiệm vụ;

c) Tiêu chí, phương thức đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ; khối lượng sản phẩm và cách thức báo cáo tình hình triển khai nhiệm vụ; cách thức chuyển giao, công bố, khai thác sản phẩm, kết quả thực hiện nhiệm vụ;

d) Mức độ liên kết, hợp tác, khai thác, sử dụng chuyên gia, dịch vụ của các tổchức, cá nhân hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ở phạm vi quốc gia, quốc tế; cách thức liên kết, tính khả thi, rõ ràng trong hợp tác, phân công, phối hợp thực hiện đối với nhiệm vụ của liên danh;

đ) Mức độ ảnh hưởng lan tỏa của việc triển khai thực hiện nhiệm vụ đối với các chủ thể tham gia xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia.
 

2. Điều kiện, tiêu chí đánh giá Dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ

a) Sự phù hợp về khối lượng công việc và tổng dự toán kinh phí;

b) Mức độ hợp lý trong phân bổ dự toán kinh phí cho các hoạt động;

c) Mức độ hợp lý về nội dung, định mức hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước;

d) Mức độ hợp lý trong phân bổ dự toán kinh phí trong liên danh (nếu có);

e) Mức độ đáp ứng về nguồn kinh phí đối ứng, nguồn kinh phí huy động từ các nguồn ngoài ngân sách nhà nước.
 

II/. Quy trình lựa chọn hồ sơ và bảo vệ hồ sơ đăng ký thực hiện nhiệm vụ

1. Quy trình lựa chọn hồ sơ

Sau khi kết thúc thời hạn nhận hồ sơ đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp, đơn vịquản lý kinh phí tổ chức mở, kiểm tra và xác nhận tính hợp lệ của hồ sơ với sựtham dự của đại diện các cơ quan liên quan.

2. Quy trình bảo vệ hồ sơ đăng ký thực hiện nhiệm vụ

Các hồ sơ đáp ứng đủ tiêu chuẩn sẽ trải qua vòng đánh gia thuyết minh và thẩmđịnh kinh phí bởi hội đồng do Lãnh đạo Bộ KH&CN thành lập.

Thời gian, địa điểm, nội dung hội đồng sẽ được đơn vị quản lý kinh phí thông báo tới đơn vị nộp hồ sơ.
 

III/. Tài liệu hỗ trợ

Nhằm tạo điều kiện cho các đơn vị trong vòng đánh giá thuyết minh, Văn phòng Đề án 844 gửi tới các đơn vị mẫu slides thuyết trình trước hội đồng
 

IV/. Thông tin liên hệ

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:

Văn phòng Đề án 844

E: vanphongdean844@most.gov.vn

T: 024 355.606.21

Hotline: 0986 755 2017 (Ms.Trần Thị Kim Dung - Phụ trách truyền thông)

-- --

Ban Điều hành Đề án 844 phát hành Sổ tay hướng dẫn nộp hồ sơ đăng kí thực hiện nhiệm vụ hàng năm, định kỳ. Các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp quan tâm mời xem tại đây.

 
Download (3.124KB)

OBJECTIVES OF NATIONAL PROGRAM 844 (ISEV)

Creating a favorable environment for the creation and growth of startups

Creating a favorable environment for the creation and growth of startups

Establishing and improving the legal framework for supporting startups

Establishing and improving the legal framework for supporting startups

Creation of National Startup Portal

Creation of National Startup Portal

Support 2000 startup projects with total value of 2000 billion VND

Support 2000 startup projects with total value of 2000 billion VND