Ministry of Science and Technology of Viet Nam

Initiative for Startup Ecosystem in Vietnam

TECHFEST 2015

Ngày hội khởi nghiệp công nghệ Việt Nam 2015 (TECHFEST) 2015 là một sự kiện quốc gia nằm trong khuôn khổ tuần lễ chào mừng ngày Khoa học và Công nghệ của Bộ Khoa học và Công nghệ, do Cục Phát triển Thị trường và Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ (NATEC) và Trường Đại học Công nghệ lần đầu tiên tổ chức, diễn ra tại Đại học Quốc gia Hà Nội từ ngày 15 đến 17/5/2015.

OBJECTIVES OF NATIONAL PROGRAM 844 (ISEV)

Creating a favorable environment for the creation and growth of startups

Creating a favorable environment for the creation and growth of startups

Establishing and improving the legal framework for supporting startups

Establishing and improving the legal framework for supporting startups

Creation of National Startup Portal

Creation of National Startup Portal

Support 2000 startup projects with total value of 2000 billion VND

Support 2000 startup projects with total value of 2000 billion VND