Ministry of Science and Technology of Viet Nam

Initiative for Startup Ecosystem in Vietnam

Bộ thông tin và truyền thông

Bộ thông tin và truyền thông
The content is being updated. Thank you!
Các đơn vị liên quan

Công ty Cổ phần Phát triển UP

Công ty Cổ phần Vietnam Silicon Valley Accelerator

Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển công nghệ Bách Khoa Hà Nội (BK-Holdings)

Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp – BSSC

Viện KHCN xây dựng

Báo khoa học và phát triển

OBJECTIVES OF NATIONAL PROGRAM 844 (ISEV)

Creating a favorable environment for the creation and growth of startups

Creating a favorable environment for the creation and growth of startups

Establishing and improving the legal framework for supporting startups

Establishing and improving the legal framework for supporting startups

Creation of National Startup Portal

Creation of National Startup Portal

Support 2000 startup projects with total value of 2000 billion VND

Support 2000 startup projects with total value of 2000 billion VND